Strona Główna · Plan lekcji · Zastępstwa · moodle · Biblioteka · STRUGaVka · Obozy szkolne · Sport Luty 21 2018 08:14:24
Witamy

Witamy na stronie internetowej
V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach

Najbliższe wydarzenia
SPOTKANIA
Z RODZICAMI


23.01.2018 r. - wtorek, g. 17:00


Reforma Edukacji - poradnik dla rodziców.


Fundacja Edukacyjna
"Perspektywy"
potwierdza, że
V Liceum Ogólnokształcące
im. Andrzeja Struga w Gliwicach jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących
w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".
Kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Górnych Wałów 29
44-100 Gliwice

SEKRETARIAT
sekretariat@lo5.gliwice.eu


tel. (32) 231-07-93

zobacz na mapie
Podzi?kowanie od Hospicjum.
Zaproszenie na konkurs i koncert.
Olimpiada Geograficzna.
Podczas, gdy wi?kszo?? uczni?w naszej szko?y wypoczywa?a w czasie ferii zimowych, Magdalena Dederko i Micha? Ja?ta z klasy 1a, intensywnie przygotowywali si? do II etapu XLIV Olimpiady Geograficznej. Zawody okr?gowe odby?y si? w dniach 10-11 lutego 2018 roku, w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ?l?skiego. Magda i Micha? pomy?lnie poradzili sobie z etapem pisemnym i tym samym znale?li si? w?r?d 28 najlepszych zawodnik?w, kt?rzy zakwalifikowali si? do cz??ci ustnej. W niej r?wnie? uzyskali bardzo dobry wynik. Micha? zaj?? V miejsce, a Magda XV. Oficjalna lista uczestnik?w zakwalifikowanych do etapu centralnego olimpiady podana zostanie w marcu. Opiekunem uczni?w by?a Pani Ksenia Dobrowolska.
Gratulujemy dobrego wyniku!

Relacja z uczestnictwa w Euroweek.
Pod koniec ubieg?ego roku klasy 2c-g i 3c-g, wraz z opiekunami: pani? Magdalen? Kos, pani? Magdalen? Krawczyk-Strzelec, Pani? Katarzyn? Kikli?sk? oraz pani? Joann? Golik-Skita? uda?y si? na czterodniow? wycieczk? do Mi?dzyg?rza, by wzi?? udzia? w warsztatach Euroweek, maj?cych na celu rozw?j zdolno?ci interpersonalnych, umiej?tno?ci pracy w grupach, oraz komunikacji. Wszystkie zaj?cia odbywa?y si? w j?zyku angielskim.
Uczniowie mieli okazj? bli?ej pozna? kultur? kraj?w takich jak Turcja, Wietnam, Meksyk, Nepal i Indie dzi?ki wcze?niej przygotowanym prezentacjom wolontariuszy pochodz?cych z r??nych kraj?w. Codziennie odbywa?y si? zaj?cia w grupach, podczas kt?rych gimnazjali?ci mogli wykaza? si? swoj? kreatywno?ci?. Podzieleni na kilkuosobowe zespo?y musieli podj?? si? zadania opracowania i prezentacji tematu, kt?ry zosta? uprzednio podany przez opiekun?w. Cz?sto by?y to tematy nietypowe, niejednokrotnie zmuszaj?ce uczni?w do niekonwencjonalnego my?lenia. Projektowali oni wynalazki, tworzyli reklamy o najgorszych pomys?ach na rodzinne wakacje, opracowywali przedstawienia w kt?rych mieli zawrze? wypisane przez nich losowe s?owa, oraz brali udzia? w r??nego rodzaju aktywno?ciach. Odby? si? r?wnie? pokaz talent?w (“Got Talent”), w kt?rym uczniowie przedstawiali przygotowane przez siebie wystepy. Zwie?czeniem ca?ego wyjazdu by?o zadanie ,,Mission Impossible", gra w kt?rej ka?da grupa musia?a sprosta? rro?nego rodzaju wyzwaniom w kr?tkim czasie, co dostarczy?o wiele dobrej zabawy.
Wyjazd zdecydowanie zaliczamy do udanych i polecamy go innym klasom!
Ostateczne zmiany w deklaracjach maturalnych!

W czasie ferii zimowych (29.01.2018 – 9.02.2018) ostatecznych zmian w deklaracjach maturalnych mo?na dokona? w dniach 5 – 7 lutego 2018 w godzinach 9.00 – 12.00.

Profilaktyka samouszkodze? m?odzie?y.
Dn. 23.01.2018 r. w trakcie wywiad?wki odby?o si? kolejne spotkanie z rodzicami w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych. Tematem prelekcji prowadzonej przez mgr Magdalen? Plich i mgr Ewelin? Pakosz-Szyd?owsk? (PPP w Gliwicach) by?a profilaktyka samookalecze? m?odzie?y. Zach?cam do zapoznania si? z artyku?em prelegentki TUTAJ.
Pedagog szkolny Iwona Katy?ska
Profilaktyka WZW.
W zwi?zku z ogromna ilo?ci? zachorowa? na WZW typu A -???taczk? typu A zwan? r?wnie? "chorob? brudnych r?k ", prosz? o przypomnienie uczniom na lekcjach wychowawczych podstawowych zasad profilaktyki.
O skali problemu mo?e ?wiadczy? fakt, ?e w ubieg?ym roku na terenie wojew?dztwa ?l?skiego, w analogicznym okresie do 15 listopada odnotowano 3 przypadki zachorowa?, a w tym roku zosta?o zg?oszonych ju? 354, z czego w Gliwicach 21. Niestety jest to choroba bardzo zaka?na.
Wzorem lat ubieg?ych wszyscy uczniowie klas pierwszych obj?ci zostan? programem "Podst?pne WZW", jednak sytuacja jest na tyle powa?na, ?e wszyscy musimy prowadzi? dzia?ania profilaktyczne.
W poprzednich edycjach koncentrowano si? g??wnie na profilaktyce WZW B i C, wi?c jest konieczno?? m?wienia o tych zaka?eniach tak?e w klasach starszych.
Pedagog szkolny Iwona Katy?ska


Czytaj wicej

Strona 1 z 143 1 2 3 4 > >>
W oczach uczniów:

ZOBACZ FILM
O szkole
Historia szkoły Kadra kierownicza Nasi olimpijczycy w gimnazjum Nasi olimpijczycy w liceum Grono pedagogiczne Dokumenty szkolne Statut szkoły Wolontariat
Uczeń
Dziennik elektroniczny Plan lekcji Rozkład sal Dzwonki Zastępstwa Zajęcia dodatkowe i konsultacje Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Samorząd szkolny LMaP Wyjazdy edukacyjne Obozy szkolne Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Stypendia Lista podręczników Legitymacja Wieczór Talentów Ubezpieczenie NNW
Rekrutacja
Liceum 2017/2018
Rodzice
Rada Rodziców Kalendarium roku szkolnego Pedagog szkolny Doradca zawodowy Wszystko o rodzinie
Linki
REFORMA EDUKACJICKEOKE JaworznoŚląskie KOWOM GOMMEN
?cie?ki Kopernika

O projekcie Strona główna projektu
Erasmus+

Projekt I - UPSTECHKEY Projekt II - Konstruktywizm w nauczaniu matematyki. Otwarte zasoby edukacyjne. Projekt III - EPEC
Matematyka bez tajemnic


Strona główna projektu
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso
1,997,440 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.